Iwama Aikido Galleries

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr
osensei jo saito jo osensei sensei outside hall saitos sister saitos respected teachers saito rememberance hall2 saito remeberance hall saito sensei saito funeral dinner saito funeral2 saito funeral1 saito funeral remembrance hall hitohiro european teachers sensei to saito 94 sensei saito italy 1994 saito senseis last weeks group saito 1994 saito sensei strimmer saito sensei smiling saito koshinage sargeant saito sensei sargeant birmingham 1994

Kefalonia September 2009

Photos from September 2009 Kefalonia uchi deshi

Hitohiro Saito Sensei

Hitohiro Saito Sensei in Russia 2007