Iwama Aikido Galleries

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr

Kefalonia September 2009

Photos from September 2009 Kefalonia uchi deshi

Hitohiro Saito Sensei

Hitohiro Saito Sensei in Russia 2007