Video Gallery

Iwama Buki Waza

Iwama Taijutsu

Yokomenuchi Shihonage - Sensei Sargeant
(c/o TIA Europe)

Ryotedori Shihonage - Sensei Sargeant
(c/o TIA Europe)

Randori - Sensei Sargeant
(c/o TIA Europe)

European Gasshuku 2013: Kote Gaeshi & Nikkyo Ura - Sensei Sargeant
(c/o Aikido Origin)